Bubee Homepage
สรุปย่อ อิสยาห์ ตอน 2
สรุปย่อ อิสยาห์ ตอน 2

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม เราจับมือเจ้า และปกป้องเจ้า เราให้เจ้าเป็นพันธสัญญาแก่มนุษยชาติ เป็นความสว่างแก่ประชาชาติ ถอดความจากอิสยาห์ 42:6  อ่านต่อ

สรุปย่ออิสยาห์ ตอน 1
สรุปย่ออิสยาห์ ตอน 1

 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “มา เรามาตกลงกัน แม้บาปของเจ้าเป็นสีแดงเข้ม ก็จะขาวสะอาดเหมือนหิมะ” ถุอดความจาก อิสยาห์ 1:18  อ่านต่อ

อิสยาห์ 66-4 สัญลักษณ์แห่งพระสิริ
อิสยาห์ 66-4 สัญลักษณ์แห่งพระสิริ

อิสยาห์ 66:18-24 เพราะเรารู้จักที่พวกเขาทำ รู้ทุกสิ่งที่พวกเขาคิด และก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรวบรวมประชาชาติทั้งหมด ชนทุกภาษา  และเขาจะมา จะเห็นพระสิริของเรา   อ่านต่อ

อิสยาห์ 66-3 รถรบไฟ
อิสยาห์ 66-3 รถรบไฟ

อิสยาห์ 66: 12- 17 พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถอะ เราจะนำความสันติสุขมาให้เธอราวกับแม่น้ำ และศักดิ์ศรีของประชาชาติเหมือนกับธารน้ำที่กำลังไหล  อ่านต่อ

อิสยาห์ 65-3 ฟ้าใหม่ แผ่นดินใหม่
อิสยาห์ 65-3 ฟ้าใหม่ แผ่นดินใหม่

อิสยาห์ 65:17-25 พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะสร้างฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่ ให้กับมนุษย์ที่เคยทำบาปผิด เพื่อให้เขาได้มีความชอบธรรม ไม่มีชีวิตอย่างเดิมอีกต่อไป ข้อความจากนี้ต่อไป  อิสยาห์กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง  อ่านต่อ

อิสยาห์ 65-2 ความแตกต่างคนสองแบบ
อิสยาห์ 65-2 ความแตกต่างคนสองแบบ

อิสยาห์65:8 -13 พระเจ้าตรัสว่า “ก็เหมือนกับที่ยังมีน้ำองุ่นเหลืออยู่ในพวงองุ่น  และเขากล่าวว่า ..อย่าทำลายมันเลย เพราะยังมีพระพรอยู่ในนั้นบ้าง” ดังนั้น  อ่านต่อ