Bubee Homepage
สรุปย่อเอสรา เนหะมีย์
สรุปย่อเอสรา เนหะมีย์

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์  ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ น่ายำเกรง ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งรัก ต่อเหล่าผู้ที่รักและเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ ถอดความจาก เนหะมีย์  อ่านต่อ

เอสรา 10-3 ลงมือทำตามปฏิญาณ
เอสรา 10-3 ลงมือทำตามปฏิญาณ

เอสรา 10:10-44 และปุโรหิตเอสราก็ได้ยืนขึ้น กล่าวแก่พวกเขาว่า “ ท่านทั้งหลายได้ละเมิดความเชื่อ แต่งงานกับหญิงต่างชาติ เป็นการเพิ่มความผิดให้กับคนอิสราเอล  อ่านต่อ

เอสรา 10-2 รวมประชาชน
เอสรา 10-2 รวมประชาชน

เอสรา 10:6-8 แล้วเอสราจึงออกจากหน้าพระวิหารของพระเจ้า เข้าไปในห้องของเยโฮฮานันลูกชายของเอลียาชีบ เขาอยู่ในนั้นทั้งคืน ไม่กินอาหาร  ไม่ดื่มน้ำ เพราะเขาเศร้าเสียกับความไร้สัตย์ของเหล่าคนที่เป็นเชลย  อ่านต่อ

เอสรา 10-1 การปฏิญาณตน
เอสรา 10-1  การปฏิญาณตน

เอสรา 10:1-5 ขณะที่เอสรากำลังอธิษฐานและสารภาพบาปต่อพระเจ้า เขาร้องคร่ำครวญ และทิ้งตัวลงต่อพระวิหารของพระเจ้า คนทั้งหลายก็มารวมตัวกัน ทั้งชายหญิงและเด็ก พวกเขามาอยู่กับเอสรา  อ่านต่อ

เอสรา 9-4 คำอธิษฐานของเอสรา 3
เอสรา 9-4  คำอธิษฐานของเอสรา 3

9:13-15 และหลังจากที่พระเจ้าทรงให้หลายอย่างเกิดขึ้น เพราะความบาป และความผิดที่ยิ่งใหญ่ของเรา เราก็เห็นว่า พระเจ้าของเราได้ทรงลงโทษเรา น้อยกว่าโทษที่เราสมควรจะได้รับ และพระองค์ยังได้ประทานให้มีคนเหลืออยู่อย่างที่เห็น  อ่านต่อ

เอสรา 9-3 คำอธิษฐานของเอสรา 2
เอสรา 9-3  คำอธิษฐานของเอสรา 2

เอสรา 9:8-12 แต่บัดนี้  ชั่วระยะหนึ่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงความรักเมตตา ทำให้เรามีคนที่เหลืออยู่ในแผ่นดิน และประทานที่ยึดมั่นคงภายในพระวิหายของพระองค์ เพื่อว่า  อ่านต่อ

เอสรา 9-2 คำอธิษฐานของเอสรา
เอสรา 9-2 คำอธิษฐานของเอสรา

เอสรา 9: 5-7 ในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็นนั้น  ข้าพเจ้าลุกขึ้นจากการอดอาหาร เสื้อผ้าและเสื้อคลุมก็ฉีกขาดอยู่ ข้าพเจ้าได้คุกเข่าลงและยกมือขึ้นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า  ทูลว่า  อ่านต่อ