Bubee Homepage
เอเสเคียล 48-4 ส่วนแบ่งที่เหลือ

เอเสเคียล  48:23-29 เผ่าที่เหลืออยู่นั้น ก็เป็นแผ่นดินจากตะวันออกไปตะวันตก เป็นของเบนยามินหนึ่งส่วน ต่อจากเขตแดนของเบนยามิน จากตะวันออกไปตะวันตก เป็นของสิเมโอนหนึ่งส่วน ต่อจากเขตแดนของสิเมโอน จากตะวันออกไปตะวันตก  อ่านต่อ

เอเสเคียล 47-3 มรดกที่ดิน
เอเสเคียล 47-3 มรดกที่ดิน

เอเสเคียล 47:13-23 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “นี่เป็นขอบเขตที่เจ้าจะแบ่งที่ดินมรดกให้กับชนทั้งสิบสองเผ่าแห่งอิสราเอล เผ่าของโยเซฟจะได้รับสองส่วน และเจ้าจะต้องแบ่งมันให้เท่า ๆ กันตามที่เราได้สัญญาไว้กับบรรพบุรุษของเจ้า  อ่านต่อ