Bubee Homepage
29 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
29  ธันวาคม 2019  องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

เราจะทำให้นามอันบริสุทธิ์ของเรา เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประชากรอิสราเอลของเรา ถอดความจาก เอเสเคียล 36:22   เราจะทำให้นามอันบริสุทธิ์ของเรา เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประชากรอิสราเอลของเรา  อ่านต่อ

เอเสเคียล 48-4 ส่วนแบ่งที่เหลือ

เอเสเคียล  48:23-29 เผ่าที่เหลืออยู่นั้น ก็เป็นแผ่นดินจากตะวันออกไปตะวันตก เป็นของเบนยามินหนึ่งส่วน ต่อจากเขตแดนของเบนยามิน จากตะวันออกไปตะวันตก เป็นของสิเมโอนหนึ่งส่วน ต่อจากเขตแดนของสิเมโอน จากตะวันออกไปตะวันตก  อ่านต่อ