Bubee Homepage
สรุปย่อ โยบ
สรุปย่อ โยบ

ขัาพระองค์รู้แล้วว่า พระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งได้ ไม่มีอะไรจะมาขวางแผนการของพระองค์ได้ ถอดความจาก โยบ 42:2 บทสรุปย่อ โยบ  อ่านต่อ