Bubee Homepage
โฮเชยา 7-2
โฮเชยา 7-2

โฮเชยา 7:8-16 เอฟราอิมเข้าไปปะปนอยู่กับคนชาตินั้นชาตินี้   เป็นเหมือนขนมอบที่ไม่ได้พลิกด้าน   พวกเขาไม่พึ่งพระเจ้า  แต่ไปพึ่งชนชาติรอบ  อ่านต่อ