Bubee Homepage
9 มิถุนายน 2018 สรุปย่อ โรม
9 มิถุนายน 2018 สรุปย่อ โรม

ข้าพเจ้าไม่อายเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด ถอดความจาก โรม 1:16 บทสรุปย่อ โรมตอนที่  อ่านต่อ