Bubee Homepage
11 สิงหาคม 2018 สรุปย่อ เฉลยธรรมบัญญัติ
11 สิงหาคม 2018 สรุปย่อ เฉลยธรรมบัญญัติ

ตั้งแต่นั้นมา ไม่มีผู้เผยพระคำคนใดในอิสราเอลเทียบได้กับโมเสส ผู้ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักต่อหน้า… ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 34:10 บทสรุปย่อ เฉลยธรรมบัญญัติ  อ่านต่อ