Bubee Homepage
สรุปย่อ มาลาคี
สรุปย่อ มาลาคี

มีหนังสือม้วนที่บันทึกความจำถึงเหล่าคนที่ยำเกรงพระเจ้า และยกย่องพระนามของพระองค์ ถอดความจาก มาลาคี 3:16 บทสรุปย่อ มาลาคี เพื่อให้เพื่อน  อ่านต่อ

สรุปย่อ เศคาริยาห์
สรุปย่อ เศคาริยาห์

หนึ่งในสามเราจะเอาไปใส่ในไฟ เราจะถลุงเขาเหมือนถลุงเงิน และทดสอบพวกเขาเหมือนทดสองทองคำ ถอดความจาก เศคาริยาห์ 13:9 บทสรุปย่อ  เศคาริยาห์  อ่านต่อ

สรุปย่อ ฮักกัย
สรุปย่อ ฮักกัย

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “จงตรึกตรองถึงวิถีทางของเจ้าให้ดี” ถอดความจาก ฮักกัย 1:7 บทสรุปย่อ  ฮักกัย เพื่อให้เพื่อน  อ่านต่อ

สรุปย่อ โฮเชยา
สรุปย่อ โฮเชยา

ประชาชนของเราถูกทำลาย เพราะพวกเขาขาดความรู้ ถอดความจาก โฮเชยา 4:6  บทสรุปย่อ โฮเชยา เพื่อให้เพื่อน  อ่านต่อ

สรุปย่อ ดาเนียล
สรุปย่อ ดาเนียล

พระเจ้าทรงทำให้ข้าพระองค์ ทราบสิ่งที่ทูลถามพระองค์ ถอดความจาก ดาเนียล 2:23 บทสรุปย่อ ดาเนียล เพื่อให้เพื่อน  อ่านต่อ