Bubee Homepage
14 สิงหาคม 2017 ฟ้าแลบทันใด!
14 สิงหาคม 2017 ฟ้าแลบทันใด!

เพราะวันของบุตรมนุษย์จะมาเหมือนฟ้าแลบ ถอดความจาก ลูกา  17:24 พระเยซูทรงเตือนไว้ล่วงหน้าว่า อย่าไปเชื่อคนที่อ้างตัวว่า เป็นผู้ช่วยให้รอด ไม่ต้องเชื่อคนเหล่านั้น  อ่านต่อ