Bubee Homepage
22 กรกฎาคม 2013 วันที่แปดแสนสำคัญ
22 กรกฎาคม 2013 วันที่แปดแสนสำคัญ

หลังจากทารกผู้นี้เกิดมาครบ 8 วัน  (เป็นวันที่ต้องเข้าสุหนัต) จึงได้ตั้งชื่อว่า เยซู ตามที่ทูตสวรรค์ได้สั่งไว้ก่อนที่เขาจะปฏิสนธิ์ในครรภ์ ถอดความจาก  อ่านต่อ

อิสยาห์ 9-1
อิสยาห์ 9-1

แต่สำหรับเมืองซึ่งกำลังอยู่ในความเจ็บปวดนั้น จะไม่มีความมืดครื้มเกิดขึ้น อ่านต่อ