Bubee Homepage
23 พฤศจิกายน 2019 ความถูกต้องชอบธรรมของเรา
23 พฤศจิกายน 2019 ความถูกต้องชอบธรรมของเรา

พระยาห์เวห์ทรงเป็นความถูกต้องชอบธรรมของเรา ถอดความจากเยเรมีย์ 23:6   พระเจ้าทรงประกาศดังนี้ “วันนั้นจะมาถึง เมื่อเราสถาปนากิ่งอัน ชอบธรรมให้ดาวิด  อ่านต่อ