Bubee Homepage
10 ตุลาคม 2014 พระเจ้าแห่งสันติสุข
10  ตุลาคม 2014  พระเจ้าแห่งสันติสุข

ทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขา ตรัสว่า  ”สันติสุขจงมีแก่พวกเจ้า!” ถอดความจากลูกา 24:36 เมื่อพระเยซูทรงหายวับไปกับตาเช่นนั้น พวกเขาก็หันมาพูดกันว่า “ตอนที่พระองค์ตรัสกับเราตามถนน  อ่านต่อ