Bubee Homepage
3 ธันวาคม 2019 รอวันสังหาร
3 ธันวาคม 2019  รอวันสังหาร

เจ้าบำรุงบำเรอตามใจปรารถนาจนอ้วนพี  รอวันสังหาร ถอดความจาก ยากอบ 5:5-6   เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น เจ้ามีชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยหรูหรา  อ่านต่อ