Bubee Homepage
13 มีนาคม 2019 สิ่งที่ยังขาด
13  มีนาคม 2019  สิ่งที่ยังขาด

” จงไปขายทรัพย์สินที่มีอยู่  แจกจ่ายให้คนยากจน  เจ้าก็จะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ จากนั้น ก็ตามเรามา และเป็นศิษย์ของเรา” ถอดความจากลูกา  อ่านต่อ