Bubee Homepage
11 มกราคม 2020 องค์ผู้สูงสุด องค์ผู้สูงสง่า องค์ผู้บริสุทธิ์
11 มกราคม 2020  องค์ผู้สูงสุด องค์ผู้สูงสง่า องค์ผู้บริสุทธิ์

    เพื่อการค้นหาที่่ง่ายขึ้น องค์ผู้สูงสุดและสูงสง่า ผู้ทรงดำรงนิรันดร์ ผู้ทรงพระนามว่า องค์ผู้บริสุทธิ์ ตรัสดังนี้  อ่านต่อ