Bubee Homepage
1 กุมภาพันธ์ 2020 พระเจ้าผู้พิพากษา
1 กุมภาพันธ์ 2020 พระเจ้าผู้พิพากษา

  เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาตัดสินเรา พระองค์ทรงเป็นผู้วางกฎหมายให้เรา พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเรา พระองค์เองที่จะทรงช่วยเราให้รอดพ้น ถอดความจาก อิสยาห์ 33:22  อ่านต่อ