Bubee Homepage
18 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต
18 มกราคม 2020  พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

  ตัวของข้า ทั้งยากจนและขัดสน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคิดถึงข้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยและผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ขออย่าทรงประวิงเวลาเลย โอ้พระเจ้าของข้า ถอดความจาก  อ่านต่อ