Bubee Homepage
2 สิงหาคม 2016 คำของใคร
2 สิงหาคม 2016 คำของใคร

คนใดที่เลือกทำตามความมุ่งหมายของพระเจ้า เขาจะรู้ว่าคำสอนของเรานั้น มาจากพระเจ้า  ถอดความจาก ยอห์น 7:17      อ่านต่อ