Bubee Homepage
20 มีนาคม 2019 ซ่อนไว้มิด
20 มีนาคม 2019  ซ่อนไว้มิด

ศิษย์ของพระองค์ไม่เข้าใจสักคำที่พระเยซูตรัส เพราะความหมายของเรื่องนั้น ถูกซ่อนเอาไว้จากพวกเขา ถอดความจาก ลูกา 18:34   อ่านต่อ

13 มีนาคม 2019 สิ่งที่ยังขาด
13  มีนาคม 2019  สิ่งที่ยังขาด

” จงไปขายทรัพย์สินที่มีอยู่  แจกจ่ายให้คนยากจน  เจ้าก็จะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ จากนั้น ก็ตามเรามา และเป็นศิษย์ของเรา” ถอดความจากลูกา  อ่านต่อ

5 มีนาคม 2019 ฉันดีกว่าใคร
5 มีนาคม 2019 ฉันดีกว่าใคร

ฟาริสียืนนึกในใจว่า “พระเจ้าข้า ขอบคุณพระองค์ที่ข้าไม่เหมือนคนอื่น ที่เป็นคนโลภ คนอธรรม ล่วงประเวณี ถอดความจากลูกา  อ่านต่อ