Bubee Homepage
10 ตุลาคม 2014 พระเจ้าแห่งสันติสุข
10  ตุลาคม 2014  พระเจ้าแห่งสันติสุข

ทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขา ตรัสว่า  ”สันติสุขจงมีแก่พวกเจ้า!” ถอดความจากลูกา 24:36 เมื่อพระเยซูทรงหายวับไปกับตาเช่นนั้น พวกเขาก็หันมาพูดกันว่า “ตอนที่พระองค์ตรัสกับเราตามถนน  อ่านต่อ

9 ตุลาคม 2014 จริง ๆ นะ… หายตัว
9 ตุลาคม 2014 จริง ๆ นะ… หายตัว

พระองค์ก็ทรงหายวับไปต่อหน้าต่อตาพวกเขา! ถอดความจาก ลูกา 24:31 เมื่อศิษย์ของพระเยซูกล่าวเช่นนั้น พระเยซู ผู้เดินทางไปด้วย  (ซึ่งเขาไม่รู้ว่า  อ่านต่อ