Bubee Homepage
1 มกราคม 2018 คลังใจ
1 มกราคม 2018   คลังใจ

ปีใหม่แล้ว เราทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และเก็บสิ่งดีๆ ไว้ในใจ เพื่อให้เป็นกำลังใจในปีที่จะก้าวต่อไป มารีย์ เก็บเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ในใจ ถอดความจาก  อ่านต่อ

14 สิงหาคม 2017 ฟ้าแลบทันใด!
14 สิงหาคม 2017 ฟ้าแลบทันใด!

เพราะวันของบุตรมนุษย์จะมาเหมือนฟ้าแลบ ถอดความจาก ลูกา  17:24 พระเยซูทรงเตือนไว้ล่วงหน้าว่า อย่าไปเชื่อคนที่อ้างตัวว่า เป็นผู้ช่วยให้รอด ไม่ต้องเชื่อคนเหล่านั้น  อ่านต่อ