Bubee Homepage
3 พฤศจิกายน 12 ข่าวดี
3 พฤศจิกายน 12 ข่าวดี

พระเยซูตรัสสั่งสาวก “เจ้าทั้งหลาย  จงออกไปทั่วทุกมุมโลก ประกาศข่าวดีแก่คนทุกคน … ถอดความจาก มาระโก16:15-16 พระเยซูทรงกำชับให้ผู้ที่รู้จักพระองค์  อ่านต่อ