Bubee Homepage
2 ธันวาคม 2018 สรุปย่อ มาลาคี
2 ธันวาคม 2018 สรุปย่อ มาลาคี

มีหนังสือม้วนที่บันทึกความจำถึงเหล่าคนที่ยำเกรงพระเจ้า และยกย่องพระนามของพระองค์ ถอดความจาก มาลาคี 3:16 บทสรุปย่อ มาลาคี เพื่อให้เพื่อน  อ่านต่อ