Bubee Homepage
มีคาห์ 7-2 เมื่อข้าล้ม ข้าจะลุก
มีคาห์ 7-2 เมื่อข้าล้ม ข้าจะลุก

มีคาห์ 7:8-13 ศัตรูของข้าเอ๋ย อย่ายิ้มเยาะข้าไป  เมื่อข้าล้มลง ข้าจะลุกขึ้น เมื่อข้านั่งอยู่ในความมืด องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของข้า  อ่านต่อ

มีคาห์ 5-2
มีคาห์ 5-2

มีคาห์ 5:5-15 ผู้ที่หลงเหลือในแผ่นดินจะได้รับการช่วยกู้ แล้วคนที่เหลือในหมู่ยาโคบจะอยู่ท่ามกลางคนหลายเชื้อชาติ  เปรียบเหมือนน้ำค้างจากพระผู้เป็นเจ้า  เหมือนกับสายฝนโปรยลงบนใบหญ้า  โดยไม่เคยรอมนุษย์  ไม่พึ่งพาคน  อ่านต่อ

มีคาห์ 4-2 อนาคตศิโยน
มีคาห์ 4-2 อนาคตศิโยน

มีคาห์ 4:6-9 พระเจ้าตรัสว่า “ในวันนั้น  เราจะรวบรวมคนที่ง่อยเปลี้ยเสียขา   เราจะรวบรวมคนที่ถูกเนรเทศ และคนที่เราเคยทำให้เขาทรมานเป็นทุกข์   เราจะให้ผู้ที่เป็นง่อย  อ่านต่อ