Bubee Homepage
24 พฤศจิกายน 2014 เพราะความเชื่อ
24  พฤศจิกายน 2014  เพราะความเชื่อ

และเป็นเพราะความเชื่อในพระนามของพระเยซู ทำให้ชายง่อยผู้นี้ กลับกลายเป็นคนมีกำลัง ถอดความจากกิจการ 3:16 ความเชื่อในพระเจ้า ยังคงสร้างสรรค์ชีวิตของผู้ที่เชื่อ ทุกวันนี้ด้วย  อ่านต่อ