Bubee Homepage
5 มีนาคม 2019 ฉันดีกว่าใคร
5 มีนาคม 2019 ฉันดีกว่าใคร

ฟาริสียืนนึกในใจว่า “พระเจ้าข้า ขอบคุณพระองค์ที่ข้าไม่เหมือนคนอื่น ที่เป็นคนโลภ คนอธรรม ล่วงประเวณี ถอดความจากลูกา  อ่านต่อ