การเริ่มต้นที่ดี ๑-๒

2 พงศาวดาร 1:10-17

คำทูลขอของราชาซาโลมอน เป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงยินดียิ่งนัก

“เพราะสิ่งที่อยู่ในใจของเจ้านี้เอง  เจ้าไม่ได้ขอทรัพย์สมบัติให้มากขึ้น  ไม่ได้ขอเกียรติยศ  หรือชีวิตของศัตรู  ชีวิตของคนที่เกลียดชังเจ้า  และเจ้าไม่ได้ขอชีวิตยืนยาว

แต่เจ้าได้ขอสติปัญญา และความรู้  เพื่อว่าเจ้าจะได้ปกครองประชากรของเราอย่างเที่ยงธรรม และเจ้าไม่ได้ขอความรู้เพียงเพื่อตัวเจ้าเอง   ดังนั้น เราจะให้สติปัญญา และความรู้แก่เจ้า  เราจะให้ทั้งทรัพย์สมบัติ  ความมั่งคั่ง และเกียรติยศแก่เจ้าอย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดก่อนเจ้าจะได้รับ

และภายหลัง ในอนาคต ก็จะไม่มีใครได้มากเหมือนเจ้าเลย”

ภาพจากhttp://rainingtruthsmallrain.wordpress.com

ซาโลมอนทรงปลาบปลื้มยิ่งนัก

พระองค์ทูลขอสติปัญญาเพื่อจะปกครองประเทศให้ดี

เพื่อจะได้เป็นกษัตริย์ที่ทรงธรรม  ประชาชนจะได้เดินในทางที่ถูกต้อง

พระเจ้าทรงพอพระทัย

และพระองค์ประทานเกินกว่าที่ขอเสียอีก

 

นี่เป็นการเริ่มต้นของรัชสมัยซาโลมอน

ราชบิดาได้ทรงเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อม  แต่สิ่งต่าง ๆ ที่เตรียมไว้นั้น หากราชาซาโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ไร้ปัญญา ก็คงไม่อาจทำอะไรให้สำเร็จตามที่ทรงถูกกำหนดให้ทำ    และจะสามารถทำให้ทุกอย่างที่เตรียมไว้ไร้ประโยชน์ไปได้

 

พระเจ้าได้ประทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสรรพสิ่งที่ราชบิดาเตรียมไว้ให้

นั่นคือสติปัญญาและความรู้ที่จะปกครองคนจำนวนมากมาย

สติปัญญาและความรู้ที่จะตัดสินคดีต่าง ๆ  อย่างเที่ยงธรรม

สติปัญญาและความรู้ที่จะจัดระบบการปกครองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

สติปัญญาและความรู้ที่จะนำให้ประชาชนเดินตามพระเจ้าอย่างมั่นคง

 

เวลาเราเริ่มทำอะไร ตั้งแต่การเรียน การสอบ การทำงาน  การทำกิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ  …. หากเรามีสติปัญญาและความรู้จากพระเจ้าเหมือนอย่างราชาซาโลมอน….. มันจะยอดเยี่ยมมาก ๆ เลย