กำจัดด้วยลม!

19 สิงหาคม 2020

bubee.net

แล้วมนุษย์บาปผู้นั้นจะปรากฏตัวขึ้น
และพระเยซูเจ้าจะทรงสังหารมัน
ด้วยลมจากพระโอษฐ์ของพระองค์
จะทรงผลาญมันให้สิ้นสูญไป
ด้วยการที่พระองค์เสด็จมาปรากฏ
ถอดความจาก 2 เธสะโลนิกา 2:8