ความคิดของพระเจ้าต่อเรา

10 กันยายน 2021

คำปรึกษาของพระยาห์เวห์ดำรงนิรันดร์
แผนการในน้ำพระทัยของพระองค์
มีต่อชนทุกชั่วอายุ
ถอดความจากสดุดี 33:11