ความมั่นใจ

25 พฤษภาคม 2021

พี่น้องที่รัก หากใจเราไม่กล่าวโทษตัวเรา
เราก็มีความมั่นใจต่อพระพักตร์พระเจ้า
และเราจะขอสิ่งใดก็ตามจากพระเจ้า
เราจะได้รับจากพระองค์
เพราะเรารักษาพระบัญญัติ
และทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:21-22