ความรักที่เพียบพร้อม

8 เมษายน 2012

แต่ถ้าใครรักษาพระดำรัสของพระองค์
ความรักของพระเจ้าก็สมบูรณ์พร้อมในตัวเขาแล้ว
เรารู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ก็เพราะ
เรารักษาพระดำรัสของพระองค์
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:5