คำพยานของพระบิดา

30 มิถุนายน 2021

ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้า
ก็มีคำพยานนี้อยู่ในตัวเขา
ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ทำให้
พระองค์เป็นพยานที่มุสา
เพราะเขาไม่เชื่อในคำพยานที่พระเจ้า
ทรงยืนยันถึงพระบุตรของพระองค์​
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:10