คำอธิษฐานของพระราชา ๑๗-๓

1 พงศาวดาร 17:16-27

ราชาดาวิดทรงตื้นตันในพระทัยยิ่งนัก  เมื่อได้ทรงฟังทุกคำที่พระเจ้าตรัสกับนาธัน  พระเจ้าทรงดีกับพระองค์ไม่สิ้นสุด  … ดาวิดเป็นใครกันที่ได้มาจนถึงบัลลังก์นี้…

พระองค์ทรงเข้าเฝ้าพระเจ้า อธิษฐาน….

“ข้าแต่พระเจ้า  ดาวิดและครอบครัวของเขาเป็นใครที่พระองค์ทรงนำมาไกลถึงวันนี้?
พระองค์ยังทรงกล่าวถึงอนาคตของครอบครัว

และพระองค์ทรงให้เกียรติแก่ข้าทาสของพระองค์อย่างสูงส่งเพียงนี้  ข้าทาสของพระองค์ไม่อาจกล่าวคำใดออกมา   พระองค์ทรงรู้จักข้าทาสของพระองค์

พระองค์ได้ประทานคำมั่นสัญญา ตามน้ำพระทัยของพระองค์ เพื่อเห็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์  เพื่อจะทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่นี้ ให้รู้กันทั่ว

ข้าแต่พระเจ้า ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์เลย ตามที่ข้าทาสของพระองค์ได้ยินมากับหู  ใช่..ไม่มีใครมาเทียบเท่าพระองค์ได้

และจะมีชนชาติใดในโลกที่เหมือนอิสราเอล  ประชากรของพระองค์  พระเจ้าได้เสด็จมาไถ่ประชากรของพระองค์เอง  เพื่อนำเกียรติยศมาสู่พระนามของพระองค์

พระองค์ทรงทำการใหญ่ น่าเกรงขาม
พระองค์ทรงไล่ชนชาติต่าง ๆ  ออกไปพ้นหน้าคนที่พระองค์ทรงไถ่ออกมาจากอียิปต์

ไม่ทราบนามผู้วาด

ขอบคุณพระเจ้า

พระองค์ทรงให้อิสราเอลเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เอง ตลอดไป
ข้าแต่พระเจ้า … พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขา

ข้าแต่พระเจ้า… ขอให้คำสัญญาที่ประทานเรื่องข้าทาสและครอบครัววงศ์วานของข้าทาสนั้น ได้รับการสถาปนาไว้ตลอดไป   ขอทรงกระทำตามพระสัญญา

พระเจ้าข้า…  เพื่อว่าการนั้นจะตั้งมั่นคง  และเพื่อพระนามของพระองค์จะยิ่งใหญ่ตลอดไป  และคนทั้งหลายจะกล่าวว่า

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล

และวงศ์วานของดาวิดข้าทาสของพระองค์จะได้รับการสถาปนาต่อพระพักตร์ของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าขอข้าทาส….  พระองค์ทรงเปิดเผยว่า พระองค์จะสร้างวงศ์วานของเขา   ข้าทาสจึงมีใจกล้าที่จะอธิษฐานเช่นนี้

ข้าแต่พระเจ้า  ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า  ทรงสัญญาจะประทานสิ่งดีเหล่านี้ให้ข้าทาสของพระองค์

บัดนี้   ขอพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะอวยพระพรแก่วงศ์วานของข้าทาสให้ยั่งยืนต่อพระพักตร์ของพระองค์ตลอดไป

ข้าแต่พระเจ้า …เพราะว่า….สิ่งใดที่พระองค์ทรงอวยพระพร  สิ่งนั้นจะได้รับพระพรเป็นนิตย์…”