คำอธิษฐานล่วงหน้า ๖-๓

2  พงศาวดาร 6:26-31

นอกจากว่า ราชาซาโลมอนจะทรงเป็นห่วงว่า อนาคต คนอิสราเอลจะทำบาปต่อพระเจ้า  เป็นเหตุให้พวกเขาพ่ายแพ้ต่อศัตรูยังไม่พอ

พระองค์ทรงเป็นห่วงอีกหลายเรื่อง  ทรงอธิษฐานต่อไปว่า

“เมื่อประชากรทำบาปต่อพระองค์  ทำให้สวรรค์ปิด  ไม่มีฝนตกลงมา   พระองค์ทรงให้เขาได้รับความทุกข์ใจซึ่งเป็นผลจากบาปของพวกเขา    และพวกเขาได้กลับใจ หันจากความบาปทั้งปวง กลับมารับพระนามของพระองค์  และอธิษฐานจากพระวิหารนี้

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดฟังจากสวรรค์  และอภัยบาปให้กับผู้รับใช้ของพระองค์  และประชากรอิสราเอลทั้งปวง    เมื่อพระองค์ทรงสอน แนะนำทางที่ดีให้กับพวกเขาแล้ว  ขอประทานฝนรดแผ่นดินที่พระองค์ประทานให้พวกเขา”

คำอธิษฐานของพระราชานั้น  ประชาชนก็ฟังอยู่เช่นกัน  นี่เป็นทั้งคำอธิษฐานและคำเตือนสติจากพระราชาที่มีต่อประชาชน

ราชาซาโลมอนยังทรงนึกถึงวันเวลายากลำบากที่อาจเกิดอย่างไม่คาดคิด…. แม้ในคำอธิษฐานของพระราชาเรายังเห็นได้ว่า พระองค์ทรงรอบคอบ  รอบรู้ ทรงมองการณ์ไกล  พระองค์ไม่เชื่อว่า คนอิสราเอลจะเป็นคนดีไปได้ตลอดไป     แต่พระองค์ทรงเชื่อในความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ทรงมีต่อคนอิสราเอล

“ข้าแต่พระเจ้า
วันหนึ่ง  อาจเกิดการกันดารอาหารขึ้น    อาจมีโรคระบาด  โรคพืช  โรคราน้ำค้าง  หรือมีตั๊กแตนเข้ามาเขมือบพืชผล  อาจมีศัตรูเข้ามาล้อมเมือง  และโรคร้ายในหมู่ประชากร

พระเจ้าข้า  ขอพระองค์ทรงโปรดสดับฟังจากสวรรค์ เมื่อพวกเขาร้องทูลพระองค์จากพระวิหารนี้

พระเจ้าข้า  พวกเขาแต่ละคน ย่อมเข้าใจถึงความเจ็บปวด ความทรมานที่เกิดขึ้น   ดังนั้น ขอพระเจ้าทรงโปรดฟังเขา ขอทรงอภัยบาปให้  และจัดการกับเขาตามการกระทำของเขา   พระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้จิตใจภายใน   ทรงรู้ว่า เขาคิดอะไรอยู่

พระองค์เจ้าข้า  ทั้งนี้ เพื่อว่าเขาจะได้ยำเกรงพระองค์  และเดินในหนทางของพระองค์  ตลอดวันเวลาที่พระเจ้าได้ให้เขาได้อยู่ในแผ่นดินที่ประทานแก่บรรพบุรุษของเขา “

ราชาซาโลมอน ทรงมองเห็นว่า ในวันข้างหน้านั้น ยังมีอะไรหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้   ในรัชสมัยของราชบิดา ก็มีแต่สงคราม และการต่อสู้มากมาย  ส่วน ในสมัยของพระองค์เองมีความสงบ  ประชากรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

แต่ใครจะรู้อนาคตว่า  จะดีหรือร้าย?…  พระราชาทรงอธิษฐานเพื่อพวกเขาตั้งแต่วันนี้  มันน่าจะปลอดภัยกว่า