จดหมายฉบับที่สอง

7 มกราคม 2021

จากซีโมน เปโตร ทาสรับใช้และอัครทูต
ของพระเยซูคริสต์
ถึงพี่น้องที่ได้รับความเชื่ออันมีค่าเช่นเดียวกับเรา
ผ่านทางความชอบธรรมของพระเจ้าและ
พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ถอดความจาก 2 เปโตร 1:1