จดหมายถึงชาวกาลาเทีย

8 กันยายน 2021

เปาโล อัครทูตที่ไม่ใช่มาจากมนุษย์หรือ
โดยมนุษย์แต่งตั้ง แต่โดยพระเยซูคริสต์
และพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงให้พระองค์
คืนชีพจากความตาย และพี่น้อง
ที่อยู่กับข้า มายังคริสตจักรกาลาเทีย
ถอดความจาก กาลาเทีย 1:1-2