ชนะด้วยพระคำ

19 เมษายน 2021

ลูกเล็กที่รักทั้งหลาย ข้าได้เขียนถึงเจ้า
เพราะเจ้ารู้จักพระบิดาแล้ว
พ่อ ๆ ทั้งหลาย ข้าได้เขียนถึงท่านเพราะท่าน
รู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงมาตั้งแต่ปฐมกาล
คนหนุ่มทั้งหลายข้าเขียนถึงท่าน
เพราะท่านเข้มแข็ง และพระคำของพระเจ้า
ดำรงในท่าน และท่านมีชัยชนะเหนือมารร้าย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:13ข-14