ชำระชีวิต

7 พฤษภาคม 2021

และทุกคนที่มีความหวังเช่นนี้ในพระองค์
จงชำระตนเอง
ให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระองค์
ที่ทรงบริสุทธิ์
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:3