ชำระตัว ๑๕-๑

1 พงศาวดาร  15:1-15

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่มีสักวัน ที่ราชาดาวิดลืมหีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในบ้านของท่านโอเบด-เอโดม   พระองค์ได้ทรงสร้างราชวัง  ตำหนักต่าง ๆ ตามที่เหมาะสมกับครอบครัวอันใหญ่โตของพระราชาแล้ว

และก็ได้ทรงเตรียมพลับพลาหลังหนึ่งเพื่อจะได้เป็นที่วางหีบนั้นไว้อย่างสมเกียรติ

เวลานี้ พระราชาทรงรู้แล้วว่า เหตุใดอุสซาห์จึงต้องตาย เพียงเอามือไปแตะหีบของพระองค์ที่กำลังจะหล่นจากเกวียน

“ต่อไปนี้ ไม่ให้คนใด ยกเว้นคนเลวีเป็นผู้อัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเจ้า” ราชาดาวิดตรัสกับปุโรหิต

“เพราะว่า พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาไว้ตั้งแต่นานมาแล้ว เพื่อให้หามหีบพันธสัญญาของพระองค์ และพวกเขาจะได้รับใช้ต่อพระพักตร์พระองค์ตลอดไปด้วย”

“เจ้าจงรวบรวมคนในครอบครัวของท่านอาโรน และคนเผ่าเลวีให้มารวมพร้อมหน้ากัน”

จากนั้น พระราชาได้เลือกคนจากตระกูลต่าง ๆ  ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยมีหัวหน้าประจำกลุ่มของตน  แล้วทรงเรียกทั้งปุโรหิตคือท่านศาโดกและท่านอาบียาธาร์ รวมถึงหัวหน้าประจำกลุ่ม ชื่อ อุรีเอล  อาสายาห์ โยเอล  เชไมอาห์ เอลีเอล และอัมมีนาดับมาเฝ้าเพื่อจะจัดทุกอย่างให้เรียบร้อย   ทุกคนนั่งอยู่ต่อพระพักตร์พระราชา

“เอาล่ะ  ท่านหัวหน้าของตระกูลทั้งหลาย  ขอให้ท่านและคนเลวีชำระตัวให้บริสุทธิ์  เพื่อจะได้อัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามายังพลับพลาที่เราจัดเตรียมไว้”

พวกเขาน้อมรับคำของพระราชา

“คราวที่แล้วนะ  พระเจ้าของเราทรงพิโรธเพราะว่า ไม่ได้มีเหล่าเลวีไปอัญเชิญหีบนั้นมา  เราเองคิดจะทำอะไรก็ทำ  ไม่ได้ทูลถามพระเจ้าว่า จะต้องทำอย่างไรบ้าง”

ทุกคนโล่งใจที่พระราชาเองทรงยอมรับว่า ทรงพลาดไปแล้ว

ปุโรหิตและเลวี

ดังนั้น พวกเขาจึงไปทำพิธีชำระตนให้บริสุทธิ์ มันแปลว่า พวกเขาจะแยกตัวเองออก  ไม่ทำบาป ซักเสื้อผ้า อาบน้ำด้วยพิธีที่กำหนดไว้แล้ว   …

ดูซิ… ก่อนที่จะไปทำสิ่งใดถวายพระเจ้า พวกเขาต้องชำระตัวให้สะอาด

ไม่อย่างนั้น จะไม่มีคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์