ดาเนียล 10-2 ถ่วงเวลาผู้ส่งข่าว

ดาเนียล 10:10-14

และดูเถิด..​ มีมือมาแตะตัวข้า
มือและขาของข้าสั่นเพราะความกลัว
… แต่มือนั้นก็พยุงข้าให้ลุกขึ้น
เขากล่าวแก่ข้าว่า
“โอ ดาเนียล บุรุษผู้ที่พระเจ้าทรงรักยิ่ง
ขอให้เจ้าจงเข้าใจคำที่เราจะกล่าวแก่เจ้า
จงยืนขึ้นเถิด  เพราะเราถูกส่งมาหาเจ้า”

Daniel_touched_by_angel-Dan_9_21

และเมื่อเขากล่าวคำนั้นแก่ข้า ข้าก็ยืนตัวสั่นอยู่
จากนั้นเขากล่าวแก่ข้าว่า
“อย่ากลัวไปเลย ดาเนียล
เพราะตั้งแต่วันแรกที่เจ้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะเข้าใจ
และเจ้าได้ถ่อมตนลงต่อพระเจ้าของเจ้า
พระเจ้าทรงยินคำร้องของเจ้าแล้ว
และที่เรามาหาก็เพราะคำของเจ้านั่นแหละ
เจ้าแห่งอาณาจักรเปอร์เซียขัดขวางข้าไว้ 21 วัน
แต่ท่านมีคาเอล ซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ได้เข้ามาช่วยขเา
เพราะข้าถูกเจ้าแห่งเปอร์เซียยึดเอาไว้

ที่ข้ามาเพื่อช่วยให้เจ้าเข้าใจสิ่งที่จะเกิดกับคนในยุคสุดท้าย
เพราะนิมิตนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาในอนาคตข้างหน้า