ดาเนียล 4-9 กลับสู่สภาพดี

ดาเนียล 4:34-37
ในเวลาสุดท้ายของการถูกแยกไปจากผู้คน
เรา..เนบูคัดเนสซาร์ เงยหน้ามองฟ้าสวรรค์
เหตุผล ความเข้าใจก็กลับมาหาข้า
และข้าถวายพระพรแด่องค์พระเจ้าผู้สูงสุด
ขอสรรเสริญถวายพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์
เพราะการครอบครองของพระองค์ เป็นการครอบครองที่ถาวร
อาณาจักรของพระองค์ยืนนานจากชั่วอายุนี้ ไปยังชั่วอายุต่อๆ ไป
เหล่าคนทั้งหลายที่อาศัยในโลกนั้น นับว่าเป็นศูนย์
และพระองค์ทรงทำตามพระประสงค์ท่ามกลางเหล่าผู้อาศัยในสวรรค์
และท่ามกลางคนที่อาศัยในโลก
ไม่มีใครสามารถยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้
ไม่มีใครทูลต่อพระองค์ได้ว่า “พระองค์ทรงทำอะไร?”
kingNSrestored
ในเวลานั้น ความคิดสมเหตุสมผลของข้ากลับคืนมา
ศักดิ์ศรีแห่งอาณาจักร เกียรติยศ และความตระการก็กลับคืนมาหาข้า
เหล่าผู้ให้คำปรึกษาและขุนนางของข้าก็ตามหาข้า
และข้าก็ถูกสถาปนาคืนกลับมายังอาณาจักร
มีความยิ่งใหญ่อื่น ๆ เสริมมาให้ข้าด้วย
บัดนี้ ข้า… เนบูคัดเนสซาร์
สรรเสริญ ถวายพระเกียรติแก่ราชาแห่งสวรรค์
เพราะราชกิจของพระองค์ทั้งสิ้นน้้นถูกต้อง ทางของพระองค์ยุติธรรม
พระองค์ทรงสามารถที่จะทำให้คนเย่อหยิ่งตกต่ำลง