ดาเนียล 6-2 คบคิด

ดาเนียล 6:6-9

แล้วเหล่าข้าราชการชั้นสูงพร้อมกับเสนาบดี จึงพากันมาเข้าเฝ้าพระราชาทูลว่า
“ขอพระราชาทรงพระเจริญเป็นนิตย์
เหล่าข้าราชการชั้นสูงแห่งอาณาจักร และข้าราชการอื่น ๆ ในอาณาจักร
ได้ตกลังกันว่า พระองค์ควรจะออกพระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่งพะยะค่ะ
โดยให้ประกาศว่า ในสามสิบวันนี้  หากใครก็ตาม อธิษฐานต่อเทพ หรือต่อมนุษย์นอกเหนือไปจากพระราชา
เขาคนนั้นจะต้องถูกโยนลงไปในถ้ำสิงโต

King Darius

บัดนี้ พระราชา ขอพระองค์ทรงออกกฎนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎของชาวมีเดียนและเปอร์เซีย ”
ดังนั้น พระราชาจึงทรงตกลงให้ออกราชกฤษฎีกาเป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่พวกเขาต้องการ