ดาเนียล 7-5 ดาเนียลเห็นบุตรมนุษย์!

ดาเนียล 7:13-14

ข้าเห็นนิมิตยามกลางคืน  และดูเถิด
ท่านผู้หนึ่ง เหมือนกับบุตรมนุษย์ได้ลงมาพร้อมกับหมู่เมฆจากสวรรค์
ท่านผู้นี้ มุ่งมายังท่านผู้ดำรงแต่โบราณกาล
และท่านได้ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

บุตรมนุษย์ท่านนี้ ได้รับราชอำนาจในการปกครอง
ได้รับพระเกียรติสิริ และราชอาณาจักร
เพื่อว่า ประชาชน   ประชาชาติทั้งหลาย  ทุกภาษา จะได้ปรนนิบัติพระองค์​

Nitsangan-ko velona Ra-Zezo-2

อาณาจักรนี้ เป็นอาณาจักรที่ดำรงนิรันดร์

จะไม่มีวันสูญสิ้นไป

และจะไม่มีวันถูกทำลายไป