ดาเนียล 8-4 ผู้มาเฉลยนิมิต

ดาเนียล 8:15-19

เมื่อข้าเห็นนิมิต  ข้าก็พยายามที่จะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด
ดูเถิด มีผู้หนึ่งยืนอยู่ต่อหน้าข้า เขามีหน้าตาเหมือนมนุษย์
และข้าก็ได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นระหว่างริมฝั่ง แม่น้ำอุลัย
daniel 10 angel

“กาเบรียล.. จงทำให้ชายคนนี้เข้าใจความหมายของนิมิต”
ดังนั้นเขาจึงเดินมาใกล้ ตรงที่ข้ายืนอยู่
เมื่อเขามาใกล้ ข้าก็ตกใจมาก และคุกเข่าก้มลง  แต่เขากล่าวว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  ขอให้เจ้าเข้าใจว่า เนื้อความของนิมิตนั้น มีความหมายถึงวาระสุดท้าย”

และเมื่อเขาพูดกับข้า  ข้าก็หลับลึกหน้าของข้าก้มติดดิน
เขาแตะตัวข้า ทำให้ข้ายืนขึ้น   เขากล่าวว่า
“ดูเถิด เราจะทำให้เจ้ารู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
เพราะว่า นิมิตนี้ กล่าวถึงวันสุดท้ายที่กำหนดไว้แล้ว …..”