ดาเนียล 9-3 พวกเราผิดเองจริงๆ

ดาเนียล 9:7-10

ข้าแต่องค์พระผุ้เป็นเจ้า  ความชอบธรรมเป็นของพระองค์
แต่..สำหรับเราแล้ว เรากลับต้องพบความอับอายเหมือนวันนี้
ความอับอายของคนชาวยูดาห์
คนที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม และคนอิสราเอลทั้งปวง
คนที่อยู่ใกล้ และคนที่อยู่ไกล ตามแผ่นดินต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงเนรเทศพวกเขาไปนั้น
ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ความชั่วร้ายกับการที่เขาล่วงละเมิดพระองค์

captive

ความอับอาย เป็นของเรา พระองค์เจ้าข้า
เป็นของกษัตริย์  ของผู้ปกครอง ของบรรพบุรุษทั้งหลาย
ที่เป็นเช่นนี้เพราะเราได้ทำบาปต่อพระองค์​

องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเต็มด้วยพระเมตตาและการอภัย
เพราะว่าเราได้ดื้อดึงต่อพระองค์
ไม่ยอมเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์
ไม่เดินตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงวางไว้ต่อหน้าพวกเราผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์
คือเหล่าผู้กล่าวคำของพระองค์

 

.