ดาเนียล 9-5 พบกาเบรียล

ดาเนียล 9:20-23

ขณะที่ข้ากำลังพูด และอธิษฐานอยู่
ขณะที่กำลังสารภาพบาปของตัวข้าเอง และของประชากรอิสราเอล
และทูลอ้อนวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าของข้า
เพื่อภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์
ขณะที่กำลังอธิษฐานอยู่นั้น
ชายนามว่า กาเบรียล ผู้ที่ข้าได้เห็นในนิมิตตั้งแต่ต้น
บินมาหาข้าอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาถวายเครื่องบูชาเวลาเย็น
เขาทำให้ข้าได้เข้าใจ  โดยกล่าวว่า

daniel 10 angel

“โอ  ดาเนียล  ข้าได้มาเพื่อทำให้ท่านเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง

ตั้งแต่ที่ท่านได้ทูลต่อพระเจ้า   และคำของท่านก็ไปถึงพระองค์
และบัดนี้  ข้ามาเพื่อจะบอกกับท่าน  ท่านเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักมาก
ฉะนั้นของให้ท่านพิจารณาคำเหล่านี้ให้ดี และเข้าใจนิมิตนั้น