ดำรงในกันและกัน

27 พฤษภาคม 2021

คนที่รักษาพระบัญญัติก็ดำรงในพระองค์
และพระองค์ทรงดำรงในเขา
โดยเหตุนี้เราจึงรู้ว่า พระองค์ทรงดำรงในเรา
ก็โดยพระวิญญาณที่พระองค์
ประทานแก่เรา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 3:24