ดำรงในพระเจ้า

29 เมษายน 2021

จงรักษาสิ่งที่ท่านได้ยินมาตั้งแต่แรก
ให้ดำรงอยู่ในตัวท่านถ้าหากว่าท่านดำรงในสิ่งนั้น
ก็คือท่านดำรงอยู่ในพระบุตรและพระบิดา
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:24