ตัวอย่างผู้ติดตามพระเจ้า

2 มิถุนายน 20201THESSA-1-6-7

และท่านได้เลียนแบบชีวิตของเราและองค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้ถูกกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรง แต่ท่านยังต้อนรับพระคำด้วยความยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านได้กลายเป็นตัวอย่างให้กับผู้เชื่อทุกคนในแคว้นมาซิโดเนีย และอาคายา ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 1:6-7

คนที่รับพระคำของ พระเจ้าโดยไม่ย่อท้อ ไม่ท้อแท้แม้มีความลำบาก ถูกข่มเหง ถูกทำร้าย มักกลายเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็ง อดทน คนเหล่านี้ จะได้รับบำเหน็จของพระเจ้าที่เหนือคนทั่ว ๆ ไป ด้วยซ้ำ ลูกา 6:22, มัทธิว 5:10-12 บอกเรา ชัดเจนในเรื่องนี้ ในหลายประเทศที่ห้ามออกชื่อ พระนามเยซู อย่าได้เอ่ยนามนี้ จะต้องโดนขัง โดนทำโทษ เราพบว่ามีผู้เชื่อจำนวนมากมายที่ต้อง หนีจากบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อจะได้นมัสการ พระเจ้าอย่างอิสระ พระคำตอนนี้จึงเป็นพระคำ สำหรับยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง