ตามพระองค์

9 เมษายน 2021

คนใดยืนยันว่า เขาอยู่ในพระองค์ 
ก็ต้องเดินไปตามอย่าง
ที่พระเยซูทรงดำเนิน
ถอดความจาก 1 ยอห์น 2:6