ถ้ารัก ถึงไหนถึงกัน

23 มิถุนายน 2021

การที่เรารักพระเจ้านั้น 
ก็แสดงออกมาด้วยการที่เรา
เชื่อฟังทำตามพระบัญญัติของพระองค์
และพระบัญญัตินั้น
ไม่ได้เป็นภาระหนักสำหรับเราเลย
ถอดความจาก 1 ยอห์น 5:3