ทรงพิพากษา-ทรงช่วย

12 กุมภาพันธ์ 2021

ดังนั้น พระเจ้าทรงทราบว่า จะช่วย
คนเที่ยงธรรมให้พ้นจากการล่อลวง
อย่างไร และจะทรงกักขังคนอธรรมไว้
เพื่อให้รับโทษในวันพิพากษา
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:9